• Последни публикации

 • Последни коментари

 • Архив

 • Категории

 • Мета

 • Archive

  Обявление по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

  slide1

  slide1160420

  ОБЯВЛЕНИЕ  

  ОТНОСНО: Събиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ за учебната 2019 / 2020 г. в ДГ № 11 „ЕЛХИЦА“ ХАСКОВО

   І.Описание на обявата

  Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за учебната 2019 / 2020 година.

  Максималният брой доставки за годината:

  1. по схема „Училищно мляко “  –  50 броя;
  2. по схема „Училищен плод “ –  46 броя.

  Дата на публикуване: 14.05.2019 г.

  Срок за получаване на предложения: до 21.05.2019г. вкл. – 16,00 часа.

  Място за получаване на предложения: ДГ №11 „ЕЛХИЦА“ Хасково, сграда „Елхица“, ул. Танкист № 1. Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от негов представител срещу входящ номер.

  Участниците могат да подават предложения за всяка от схемите при спазване изискванията на възложителя  и наредбата.

  Получените след посочения срок предложения, няма да бъдат разглеждани.

  На основание данните посочени в „НЕИСПУО“ в ДГ №11 „ЕЛХИЦА“ Хасково броя на децата, попадащи в целевата група на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ към датата на публикуване на настоящата обявлението е  255 броя.

  Участниците, с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,  с влезли в сила нормативни актове).

  ІІ.Изисквания към участниците 

  1.Участниците трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и/или схема „Училищен плод“, изпълнени през предходни години. /За удостоверяване на изискването всеки участник следва да представи списък на обектите с изпълнени доставки по схемата за която кандидатства, за предходните години./

  2.Участниците трябва да предоставят регистрационен номер /регистрационни номера/ на обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. Т.е. да удостоверят, че притежават собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни – всеки участник следва да представи документ за собственост копие на разрешително и регистрационният  номер  на обекта   за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните или договор за наем.

  3.Участниците трябва да предоставят на регистрационен номер /регистрационни номера/ на транспортното средство /транспортните средства/ по чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“. /за притежавани собствени или наети с договор, транспортни средства всеки участник следва да представи копие от  талон и разрешително и регистрационният номер на транспортните средства, регистрирани по реда и условията на  Закона за храните, отговарящи за транспортиране на мляко и млечни произведения./.

  4.Участниците трябва да предоставят копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

  5.Участниците трябва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

  6.Участниците трябва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;

  7.Участниците са длъжни да предостават заверени копия „Вярно с оригинала“ на всички документи.

  III. Съдържание на предложението

  Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст  на български език придружено с всички изискуеми документи.

  Възложител: ДГ № 11 „ЕЛХИЦА“ ХАСКОВО

  Представлявана от Петронка К. Ганашева – Директор  /п. п./*

  Подпис и печат: ……………………..

  Изтегли от тук: Документ Обявление

  Виж тук Заповед избор схеми 

  Още...
 • "Мъдростта лежи не на школските знания, а в подножието на кофичка пясък от детската градина".

  Робърт Фулгъм

 • май 2019
  П В С Ч П С Н
  « апр.   юни »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031